-A A +A

Podyplomowe Studia z Monodii Liturgicznej (2018/19)

Adresaci:
-wszyscy muzycy (instrumentaliści, wokaliści, teoretycy);
-księża, siostry zakonne, bracia zakonni;
-prowadzący zespoły w parafiach, animatorzy życia muzycznego, prowadzący schole gregoriańskie;
-organiści;
-absolwenci wyższych uczelni, pragnący rozszerzyć wiadomości w dziedzinie monodii liturgicznej;
-wszyscy zainteresowani śpiewem gregoriańskim oraz historią, rozwojem i duchowością zachodniej monodii liturgicznej;
-osoby pragnące podnieść kwalifikacje w zakresie monodii liturgicznej.

Cele:
a) poznawcze:
-poznanie semiologii gregoriańskiej;
-poznanie historii i analizy repertuaru gregoriańskiego;
-poznanie modalności gregoriańskiej i jej znaczenie;
-poznanie psalmodii;
-poznanie historii i struktury liturgii;
-poznanie elementów podstawowych paleografii łacińskiej;
-poznanie elementów kodykologii;
-poznanie kultury średniowiecza;
- poznanie genezy, historii i rozwoju dramatu liturgicznego;
-poznanie śpiewów przedgregoriańskich: śpiew starorzymski, śpiew ambrozjański, śpiew mozarabski;
-poznanie tradycji Kościołów wschodnich i Kościoła luterańskiego;
-poznanie śpiewu ludowego;

b) praktyczne:
-nauka śpiewania śpiewu gregoriańskiego i śpiewów należących do innych rodzin monodycznych;
-nauka dyrygowania gregoriańskiego;
-przygotowanie liturgii eucharystycznej oraz liturgii godzin;
-podstawy odczytywania śpiewów ze źródeł historycznych;
-wizyty w archiwach, gdzie znajdują się cenne zabytki rękopiśmienne na terenie Polski;
-nauka gregoriańskiej emisji głosu;
-uczestnictwo w łacińskiej Mszy św.

c) społeczne:
-stworzenie forum dyskusyjnego wokół problematyki chorałowej;
-kontakt i praca z wybitnymi znawcami i praktykami monodii liturgicznej.

Po zakończeniu studiów absolwent potrafi analizować i przygotować utwór z repertuaru śpiewu gregoriańskiego w duchu najnowszych badań semiologii gregoriańskiej, zrozumieć go w kontekście historyczno-liturgicznym, zinterpretować jego znaczenie teologiczno-duchowe wychodząc z badań nad ścisłą symbiozą między tekstem a melodią. Absolwent potrafi zaśpiewać, przygotować scholę gregoriańską i ją poprowadzić.
Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z genezą, historią i rozwojem monodii liturgicznej (zachodniej i wschodniej tradycji) ze szczególnym uwzględnieniem śpiewu gregoriańskiego w duchu najnowszych badań semiologii gregoriańskiej.
Podyplomowe Studia z Monodii Liturgicznej dają niepowtarzalną okazję do spotkania najwybitniejszych specjalistów w tej dziedzinie w Europie (m.in. Alberto Turco, Juan Carlos Asensio Palacios, Giacomo Baroffio, Johannes Berchmans Göschl, Giovanni Conti, Patrizia Bovi, Marco Gozzi, o. Bernard Sawicki OSB i wielu innych). Podczas każdego zjazdu odbywają się wykłady, a także ćwiczenia z danego zagadnienia. Można w ten sposób nabyć niezbędną wiedzę teoretyczną potrzebną dla prawidłowego rozumienia tej muzyki oraz praktykę w śpiewaniu i prowadzeniu scholi gregoriańskiej
Każdy zjazd kończy się Mszą Świętą w języku łacińskim, podczas której uczestnicy kursu mają możliwość wykonać i sami poprowadzić śpiewy przygotowane podczas ćwiczeń. Daje to możliwość zapoznania się w praktyce z miejscem i znaczeniem tych śpiewów w Liturgii, a przede wszystkim jest źródłem przeżyć estetycznych i duchowych.
JEDNOSTKA PROWADZĄCA STUDIA:
Międzyuczelniany Instytut Muzyki Kościelnej
na Wydziale Historii i Dziedzictwa Kulturowego
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

DANE TELEADRESOWE:
30-814 Kraków, ul. Prosta 35 A
tel. 12 658 23 30
kierownik studiów: e-mail: monodia@upjp2.edu.pl
https://www.facebook.com/monodialiturgiczna/
mimk.upjp2.edu.pl

KIEROWNIK STUDIÓW
s. dr hab. Susi Ferfoglia, prof. UPJP2
tel. 504 615 391
• wydrukowany formularz rekrutacyjny wygenerowany z konta kandydata w IRK opatrzony jego własnoręcznym podpisem;
• podanie do kierownika studiów;
• odpis dyplomu magisterskiego lub licencjackiego, lub uwierzytelniona notarialnie kopia;(oryginał do wglądu)
• podpisany życiorys;
• kserokopię dowodu osobistego w podwójnym powiększeniu;
• 2 fotografie 37x52 mm (bez nakrycia głowy, na jasnym tle zgodnie z przepisami dotyczącymi zdjęć do dowodów osobistych – zrobione na wprost),
• czytelną kopię dowodu opłaty za postępowanie rekrutacyjne
• w przypadku osób zakonnych – zgodę przełożonych, w przypadku osób duchownych – zgodę własnego ordynariusza.
I TURA:

rejestracja elektroniczna:
7 maja–22 czerwca 2018 r.

przesłuchania weryfikacyjne:
25 czerwca 2018 r.
Termin ogłoszenia listy Kandydatów, którzy zdali przesłuchania weryfikacyjne:
26 czerwca 2018 r.
Termin składania wymaganych dokumentów (zgłoszenie gotowości do podjęcia studiów):
27 czerwca -15 lipca 2018 r. (istnieje możliwość przesłania dokumentów za pośrednictwem poczty po wcześniejszym ustaleniu z sekretariatem studiów podyplomowych)

II TURA:

rejestracja elektroniczna:
1 sierpnia–27 września 2018 r.

przesłuchania weryfikacyjne:
28 września 2018 r.
Termin ogłoszenia listy Kandydatów, zdali egzamin wstępny:
1 października 2018 r.
Termin składania wymaganych dokumentów (zgłoszenie gotowości do podjęcia studiów):
do 8 października 2018 r. (istnieje możliwość przesłania dokumentów za pośrednictwem poczty po wcześniejszym ustaleniu z sekretariatem studiów podyplomowych)
WARUNKI PRZYJĘCIA NA STUDIA :
 Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się przez Internetową Rejestrację Kandydatów (IRK). Kandydat rejestruje się na stronie www.irk.upjp2.edu.pl
i postępuje zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w IRK.
 Na studia podyplomowe może być przyjęta osoba posiadająca co najmniej kwalifikacje pierwszego stopnia, potwierdzone dyplomem ukończenia studiów.

KRYTERIA KWALIFIKACJI:

1. Rekrutację na studia podyplomowe przeprowadza kierownik studiów podyplomowych.
2. Po zakończeniu przesłuchań wstępnych kierownik studiów podyplomowych sporządza listę kandydatów, którzy:
a. zdali egzamin wstępny (w kolejności uzyskanych punktów),
b. nie zdali egzaminu wstępnego (alfabetycznie).
c. listę kandydatów, którzy zdali egzamin wstępny, a nie zostali przyjęci na I rok studiów z powodu braku miejsc, (w kolejności uzyskanej liczby punktów).
3. Decyzję o przyjęciu na studia podyplomowe podejmuje Dziekan Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego na podstawie wyników egzaminu wstępnego.
4. Decyzję w sprawie odwołań podejmuje Rektor. Decyzja jest ostateczna.
5. W przypadku rezygnacji kandydata, na jego miejsce zostaje przyjęty kandydat posiadający najwyższą liczbę punktów z listy osób, które zdały egzamin wstępny, a nie zostały przyjęte z powodu braku miejsc.

ZAKRES PRZESŁUCHANIA WERYFIKACYJNEGO

Przesłuchania weryfikacyjne:
-prezentacja utworu (jeden utwór zaczerpnięty z jednej spośród następujących wydań śpiewu gregoriańskiego: Graduale Triplex, Graduale Simplex, Anifonale Romanum lub Antifonale Monasticum);
-ogólna znajomość liturgii Kościoła rzymsko-katolickiego;
-zaleca się doświadczenie śpiewacze (chór, schola, solista)

Wymagania punktowe:
Prezentacja utworu – min. 14 pkt. (z 25 pkt.)
Ogólna znajomość liturgii Kościoła – min. 14 pkt. (z 25 pkt.)
TYP STUDIÓW:
Doskonalące

POZIOM POLSKIEJ RAMY KWALIFIKACJI:
Poziom 7
LICZBA SEMESTRÓW I ILOŚĆ GODZIN
4 semestry, 327 godzin
Przewidywana data rozpoczęcia studiów:
październik 2018 r.
Przewidywana data zakończenia studiów:
czerwiec 2020 r.
opłata rekrutacyjna 100,00 zł
opłata za semestr: 1700,00 zł
opłata za cztery semestry: 6800,00 zł
limit dolny: 15 osób, limit górny 30 osób
Warunek uzyskania świadectwa ukończenia studiów:
zaliczenie wszystkich przedmiotów oraz egzamin dyplomowy, składający się z dwóch części:
Część teoretyczna: praca pisemna polegająca na analizie wybranego utworu (warunki pracy znajdują się w załączniku)
Część praktyczna: zaśpiewanie i dyrygowanie analizowanego utworu.
 Osoby niebędące obywatelami polskimi mogą podejmować i odbywać studia podyplomowe według zasad określonych we właściwych przepisach.

Kontakt

STUDIA WYŻSZE I DOKTORANCKIE
informacja: rekrutacja@upjp2.edu.pl

tel: 12 370 86 17 

pomoc techniczna: irk@upjp2.edu.pl

 

STUDIA PODYPLOMOWE

Centrum Kształcenia Podyplomowego UPJPII,

informacja:

tel. 12 428 60 30 wew. 942
e-mail: ckp@upjp2.edu.pl

http://ckp.upjp2.edu.pl

31-069 Kraków, ul. Bernardyńska 3, parter, pok. 051,

Terminarz rekrutacji na studia wyższe

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi terminami rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów.

Czytaj więcej

Cudzoziemcy

UWAGA!

w zwiazku z wejściem w życie Ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce informujemy, że poniższe zasady rekrutacji na rok akademicki 2019/2020 ulegną zmianie. Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony w późniejszym terminie.

Zasady rekrutacji na rok akademicki 2018/2019

 

 

 

 

Testy językowe

Podczas rekrutacji elektronicznej kandydat może zostać poproszony o wybór języka testu poziomującego.

Czytaj więcej

 

Biuro ds. osób niepełnosprawnych

Osoby niepełnosprawne chcące rozpocząć studia na UPJPII zapraszamy do zapozniania się z działalnością Biura ds. Osób Niepełnosprawych. 

Czytaj więcej

Akty prawne

Tutaj znajdą Państwo akty prawne związane z procesem rekrutacji oraz zasady rekrutacji na naszą Uczelnię.

Czytaj więcej

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2019