-A A +A

Najczęściej zadawane pytania

KRYTERIA KWALIFIKACJI

 1. Jakie są progi punktowe na UPJPII? Od ilu punktów przyjmowani byli kandydaci w latach ubiegłych?
  Uniwersytet zrezygnował z publikacji tego typu statystyk z uwagi na zróżnicowanie wyników maturalnych w poszczególnych latach oraz zmieniające się warunki rekrutacji. Progi punktowe są ustalane rokrocznie w trakcie opracowywania przez komisje rekrutacyjne list rankingowych i są niezależne od progów w latach ubiegłych. Ich wysokość zależy między innymi od liczby kandydatów, osiągnietych przez nich w danym roku wyników egzaminu maturalnego oraz ustalonych kryteriów kwalifikacyjnych.
 2. Zdawałem maturę w 2015 r. Czy obowiązują mnie warunki rekrutacji dla kandydatów z „nową” czy „starą” maturą?
  Egzamin dojrzałości (tzw. „stara matura”) to egzamin maturalny przeprowadzany w Polsce do 2005 roku (w szkołach dla dorosłych do 2011 r.). Starą maturę od nowej najprościej można odróżnić sprawdzając, w jakiej skali wyrażone są oceny. Dla "starej matury" ta skala to 2-5 (do roku 1992) oraz 1-6 (od roku 1992), a dla "nowej matury" 0-100 %.
 3. Czy muszę zdawać na maturze przedmiot związany z kierunkiem studiów na który kandyduję (np. historię sztuki gdy kandyduję na kierunek Historia sztuki)?
  Nie ma takiej konieczności. Istnieje możliwość rekrutowania pomimo niezdawania na maturze "przedmiotów profilowych" premiowanych przez określony kierunek studiów. Należy wziąć jednak pod uwagę, że w procesie kwalifikacji naliczone zostaną punkty jedynie z pozostałych przedmiotów wymienionych w kryteriach kwalifikacji (nie zostaną uwzględnione przedmioty zdawane przez kandydata na maturze nie wymienione w kryteriach).

 

SYSTEM IRK

 1. Czy istnieje możliwość zarejestrowania się w systemie IRK w Punkcie Rekrutacyjnym?
  Tak, osoby nieposiadające dostępu do Internetu oraz te, które potrzebują pomocy podczas rejestracji elektronicznej, mogą jej dokonać przez ogólnodostępne komputery znajdujące się w holu budynku przy ul. Kanoniczej 9, bądź też zgłosić się do Punktu Rekrutacyjnego, gdzie zostanie udzielona pomoc w tym zakresie.
 2. Założyłem konto  w systemie IRK, ale nie otrzymałem zwrotnej wiadomości e-mail. Co powinienem zrobić?
  W przypadku braku zwrotnej wiadomości email na podanym podczas rejestracji koncie mailowym, należy sprawdzić czy wiadomość ta nie trafiła do folderu z niechcianymi wiadomościami elektronicznymi (SPAM). Jeżeli brak jest wiadomości w folderze SPAM, należy sprawdzić czy w trakcie zakładania konta nie został błędnie podany adres e-mail. Należy niezwłocznie zgłosić zaistniałą sytuację na adres mailowy pomocy technicznej irk@upjp2.edu.pl bądź też pod nr tel. 12 370 86 17. 
 3. Byłem studentem UPJPII i nie  mogę się zarejestrować w systemie - wyświetla się komunikat: Kandydat  o takim numerze PESEL jest już zarejestrowany.
  Były student UPJPII powinien posługiwać się tym samym adresem email, którego używał rejestrując się w na studia za pierwszym razem (informację o przypisanym adresie email można uzyskać pod adresem rekrutacja@upjp2.edu.pl lub nr tel. 12 370 86 17). 
  Uwaga byli studenci UPJPII!
  Aby zarejestrować się do systemu IRK należy wybrać zakładkę ‘INTERNETOWA REJESTRACJA KANDYDATA’ w Wirtualnym Dziekanacie (logowanie w zakładce ‘STUDENT’ nie umożliwia rejestracji na studia).
 4. Zarejestrowałem się w systemie IRK, ale w zakładce FINANSE nie wyświetla się przydzielony mi numer konta, na który powinienem wpłacić opłatę rekrutacyjną. Co powinienem zrobić?
  Aby numer konta został przydzielony, konieczne jest zakończenie rejestracji elektronicznej przez kandydata. W tym celu, kandydat musi kliknąć przycisk "zakończ", który pojawia się w zakładce MOJE KIERUNKI  na koncie w IRK - patrz rysunek
  Numer konta zostanie udostępniony w zakładce FINANSE.

 

DOKUMENTY

 1. Kiedy i gdzie należy składać dokumenty.
  Dokumenty należy składać w wyznaczonych terminach w sekretariatach obsługujących wybrany kierunek studiów. Zarówno terminy składania dokumentów jak i adresy sekretariatów dostępne są w informacjach przy poszczególnych kierunkach.
 2. Skąd mogę pobrać wymaganą przy rekrutacji kartę ewidencyjną?
  Kartę ewidencyjną można pobrać z Indywidualnego Konta Kandydata po zalogowaniu w systemie rekrutacyjnym: irk.upjp2.edu.pl. 
 3. Czy istnieje możliwość przesłania dokumentów pocztą?
  Istnieje możliwość przesłania wymaganych dokumentów za pośrednictwem poczty jedynie po wcześniejszym wyrażeniu zgody przez sekretariat obsługujący dany kierunek studiów (w tej sprawie należy skontaktować się bezpośrednio z sekretariatem obsługującym kierunek).
 4. Czy ktoś może za mnie dostarczyć dokumenty?
  W sytuacji, w której nie będą Państwo mogli osobiście wziąć udziału w rekrutacji zgodnie z harmonogramem, istnieje możliwość upoważnienia innej osoby do dokończenia procesu rekrutacji w Państwa imieniu. Wzór pełnomocnictwa można pobrać tutaj.
 5. Czy konieczne jest dostarczenie do sekretariatu oryginału świadectwa lub dyplomu?
  Aby potwierdzić chęć studiowania na UPJPII podczas składania wymaganych dokumentów należy złożyć kopię świadectwa dojrzałości lub kopię dyplomu wraz z suplementem. Oryginał dokumentu należy przedstawić do wglądu.
 6. Nie posiadam jeszcze dyplomu (przystąpiłem do egzaminu dyplomowego jednak dyplom zostanie wydany dopiero za miesiąc). Co mam wpisać w polu ‘NR DYPLOMU’ podczas rejestracji w systemie IRK?
  W sytuacji, gdy kandydat rekrutujący się na studia II stopnia nie otrzymał jeszcze dyplomu ukończenia studiów I stopnia, w polu ‘NR DYPLOMU’ należy wpisać nr dyplomu podany na zaświadczeniu wydanym przez uczelnię, na której kandydat ukończył studia I stopnia.
 7. Popełniłem błąd wypełniając formularz w IRK i nie mam już możliwości wprowadzenia zmian.
  W takim przypadku należy niezwłocznie zgłosić zaistniałą sytuację w Punkcie Rekrutacyjnym (nr tel: 12370 86 17, rekrutacja@upjp2.edu.pl) lub odpowiednim sekretariacie studiów.
  Uwaga!
  Zmiany we wprowadzonych danych można dokonać jedynie przed rozpoczęciem procesu weryfikacji danych kandydatów przez komisje rekrutacyjne (do końca rejestracji w formie elektronicznej).

 

OPŁATY

 1. Czy studia stacjonarne na UPJPII są bezpłatne?
  Tak, studia stacjonarne na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II są studiami bezpłatnymi.
 2. Gdzie mogę znaleźć nr konta, na który mam przelać opłatę rekrutacyjną?
  Numer konta (indywidualnego przypisanego do konkretnego kandydata) wraz z danymi do przelewów dostępny jest po zalogowaniu do IRK w zakładce ‘FINANSE’. 
 3. Czy mogę wpłacić opłatę rekrutacyjną w kasie Uczelni?
  Opłatę rekrutacyjną można uiścić za pomocą bankowości internetowej, w placówce banku lub na poczcie. Nie ma możliwości dokonania opłaty rekrutacyjnej w kasie Uczelni.
 4. W jaki sposób mogę zapłacić za legitymację i indeks?
  Opłaty za dokumenty należy wnosić na Indywidualne konto kandydata wygenerowane w trakcie rekrutacji elektronicznej (ten sam numer konta na który wpłacana była opłata rekrutacyjna).
 5. Czy można rozłożyć opłaty za studia niestacjonarne na raty?
  Na uzasadniony wniosek studenta/słuchacza opłaty za studia niestacjonarne mogą być rozłożone na raty. Stosowny wniosek skierowany do Kanclerza UPJPII należy złożyć w Kwesturze UPJPII w budynku przy ul. Kanoniczej 25. 
 6. Co zrobić, jeśli moja opłata rekrutacyjna w dniu zakończenia rekrutacji internetowej nie została jeszcze zaksięgowana?
  W takim przypadku należy przesłać skan potwierdzenia wniesienia na tej opłaty na adres oplaty@upjp.edu.pl oraz na adres e-mail właściwego sekretariatu.
 7. Czy mogę się ubiegać o zwrot opłaty rekrutacyjnej?
a) Zwrot nadpłaty ( lub jej części) przysługuje wyłącznie w przypadku:
 • nadpłaty, tj. wniesienia kwoty przewyższającej wysokość wymaganej opłaty rekrutacyjnej, przy czym wszelkie koszty manipulacyjne zwiazane ze zwrotem lub przeksiegowaniem tych środków ponosi kandydat;
 • nieuruchomienia studiów;
 • unieważnienia rejestracji, przy czym unieważnienie musi nastapić nie później niż w terminie elektronicznej rejestracji kandydatów na studia
 • wniesienie opłaty po terminie elektronicznej rejestracji kandydatów na studia , co skutkuje niepotwierdzeniem danej rejestracji z powodu zbyt późnego wniesienia opłaty.

 

b) Nie podlega zwrotowi opłata rekrutacyjna wniesiona w  prawidłowej wysokości na rejestrację, dla której kandydat otrzymał decyzje o nieprzyjeciu na studia.

Wzór wniosku o zwrot opłaty rekrutacyjnej. 

Kontakt

STUDIA WYŻSZE 
informacja: rekrutacja@upjp2.edu.pl

informacja telefoniczna i punkt informacyjny czynny:

od wtorku do piatku w godz. od 9:30 do 13:30

tel: 12 370 86 17 

pomoc techniczna: irk@upjp2.edu.pl

SZKOŁA DOKTORSKA

tel: 12 37 08 675
email: szkola@upjp2.edu.pl

 

STUDIA PODYPLOMOWE

Centrum Kształcenia Podyplomowego UPJPII,

informacja:

tel. 12 428 60 30 wew. 942
e-mail: ckp@upjp2.edu.pl

http://ckp.upjp2.edu.pl

31-069 Kraków, ul. Bernardyńska 3, parter, pok. 051,

Terminarz rekrutacji na studia wyższe

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi terminami rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów.

Czytaj więcej

Cudzoziemcy

 

Ogólne warunki podejmowania studiów wyższych  przez cudzoziemców od roku akademickiego 2019/2020

INFORMACJA DLA CUDZOZIEMCÓW PODEJMUJĄCYCH KSZTAŁCENIE W SZKOLE DOKTORSKIEJ OD ROKU AKADEMICKIEGO 2019/2020

LEGALIZACJA POBYTU CUDZOZIEMCÓW - PORADNIK

Słownik pojęć 

 

 

 

Testy językowe

Podczas rekrutacji elektronicznej kandydat zostanie poproszony o wybór języka testu poziomującego.

Czytaj więcej

 

Biuro ds. osób niepełnosprawnych

Osoby niepełnosprawne chcące rozpocząć studia na UPJPII zapraszamy do zapozniania się z działalnością Biura ds. Osób Niepełnosprawych. 

Czytaj więcej

Akty prawne

Tutaj znajdą Państwo akty prawne związane z procesem rekrutacji oraz zasady rekrutacji na naszą Uczelnię.

Czytaj więcej

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2019